ขอแสดงความยินดีกับทีม Tomato ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัล Popular Vote จากโครงการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ติด...อย่างไรให้สร้างสรรค์”
sompart

ขอแสดงความยินดีกับทีม Tomato ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัล Popular Vote จากโครงการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ติด...อย่างไรให้สร้างสรรค์”

ขอแสดงความยินดีกับนายธัญกร จารุตามระ นางสาวธันยพร สงวนหล่อสิทธิ์ และนางสาวชาลิสา พงศ์ชัยไพบูลย์ นิสิตสาขาท่องเที่ยว คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัล Popular Vote ในนามทีม Tomato ภายใต้การดูแลจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสิทธิ์ เกียนวัฒนา อาจารย์ที่ปรึกษา จากโครงการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ติด...อย่างไรให้สร้างสรรค์” ซึ่งจัดโดยสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

Previous Article ประมวลภาพ:โครงการพัฒนาด้านวิชาการแก่บุคลากร:การจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเชิงพื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพของหลักสูตร
Next Article มศว รับใช้สังคมเพื่อการพัฒนาชุมชมท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน รางวัลระดับประเทศ ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย
Print
706