โครงกำรเสริมสร้างความรู้ และพัฒนานิสิต: การส่งเสริมสุขภำพจิตวัยเรียน วันที่ 30 ตุลาคม 2562

โครงกำรเสริมสร้างความรู้ และพัฒนานิสิต: การส่งเสริมสุขภำพจิตวัยเรียน วันที่ 30 ตุลาคม 2562

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จะมีการจัดโครงกำรเสริมสร้างความรู้ และพัฒนานิสิต: การส่งเสริมสุขภำพจิตวัยเรียน วันที่ 30 ตุลาคม 2562
ณ สำนักหอสมุดกลาง ชั้น 8 ห้อง 8110 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โดยได้รับเกียติจาก รศ.ดร.สกล วรเจริญศรี ดร.ภูริเดช พาหุยุทธ์ และผศ.ดร.สาธร ใจตรง มาเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้

Previous Article มศว รับใช้สังคมเพื่อการพัฒนาชุมชมท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน รางวัลระดับประเทศ ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย
Next Article โครงการเสริมสร้างความรู้ และพัฒนานิสิต: การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสีขาว
Print
728