👏โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาศักยภาพธุรกิจบริการให้เช่าที่พักระยะสั้นเพื่อการท่องเที่ยวผ่าน Airbnb และผลกระทบ​ของธุรกิจที่มีต่อภาคธุรกิจบริการที่พักของประเทศไทย🏬
Nuchanard Chongcharoenrungruang

👏โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาศักยภาพธุรกิจบริการให้เช่าที่พักระยะสั้นเพื่อการท่องเที่ยวผ่าน Airbnb และผลกระทบ​ของธุรกิจที่มีต่อภาคธุรกิจบริการที่พักของประเทศไทย🏬

👏โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาศักยภาพธุรกิจบริการให้เช่าที่พักระยะสั้นเพื่อการท่องเที่ยวผ่าน Airbnb และผลกระทบ​ของธุรกิจที่มีต่อภาคธุรกิจบริการที่พักของประเทศไทย🏬
นำโดยดร.อังสุมาลิน  จำนงชอบ  หัวหน้าสาขาท่องเที่ยว  และ ดร.จุฑาธิปต์  จันทร์เอียด  นักวิจัย ได้รับเกียรติจาก  อ.ดร.ธนาธิป สุ่มอิ่ม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย กล่าวต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิจาก​สกสว.​ และผู้เข้าร่วมเสวนา โครงการเสวนาผู้ประกอบการที่มีส่วนได้ส่วนเสียในงานวิจัย  ภายใต้แผน โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐานทางกฏหมายในการเตรียมความพร้อมต่อการขยายตัวของการให้เช่าที่พักระยะสั้น เพื่อการท่องเที่ยวในประเทศไทย จัดโดย สกสว.ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุมสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ชั้น 19 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 2 สิงหาคม 2562

Previous Article ทูตประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสีเขียว🌿 ของคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ🌱 “ECE Green Ambassador 2019”
Next Article คณะวัฒนธรรมสิ่งเเวดล้อมเเละการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมอบทุนเเละเกียรติบัตรสำหรับนิสิตที่เรียนดี
Print
1028