โครงการวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การพัฒนาเมืองท่องเที่ยวชายแดนแม่สอด” และ “การพัฒนารายการนำเที่ยวเชิงสุขภาพสำหรับนักท่องเที่ยวในเทศบาลนครแม่สอด”
Nuchanard Chongcharoenrungruang

โครงการวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การพัฒนาเมืองท่องเที่ยวชายแดนแม่สอด” และ “การพัฒนารายการนำเที่ยวเชิงสุขภาพสำหรับนักท่องเที่ยวในเทศบาลนครแม่สอด”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสิทธิ์ เกียนวัฒนา และอาจารย์ ดร.กฤติกา สายณะรัตร์ชัย ได้ลงพื้นที่สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ  ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว และประชาชนท้องถิ่น ในวันที่ 15 – 18 มิถุนายน 2562 ณ เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การพัฒนาเมืองท่องเที่ยวชายแดนแม่สอด” และ “การพัฒนารายการนำเที่ยวเชิงสุขภาพสำหรับนักท่องเที่ยวในเทศบาลนครแม่สอด” งบประมาณเงินรายได้ คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประจำปีงบประมาณ 2562

Previous Article คณาจารย์คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมฯ: อบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดทำแผนใน 📘🙏กิจกรรม : อบรมเชิงปฎิบัติการ
Next Article กิจกรรม "ECE First date Wan Waan Young Wan U" โครงการ First date ครั้งที่ 6
Print
988