กิจกรรม "ECE First date Wan Waan Young Wan U" โครงการ First date ครั้งที่ 6
sompart

กิจกรรม "ECE First date Wan Waan Young Wan U" โครงการ First date ครั้งที่ 6

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตและสโมสรนิสิต คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ร่วมกันจัดกิจกรรม "ECE First date Wan Waan Young Wan U" ภายใต้โครงการ First date ครั้งที่ 6 ในวันที่ 8 กรกฏาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้อนรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2562 และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตภายในคณะ

Previous Article โครงการวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การพัฒนาเมืองท่องเที่ยวชายแดนแม่สอด” และ “การพัฒนารายการนำเที่ยวเชิงสุขภาพสำหรับนักท่องเที่ยวในเทศบาลนครแม่สอด”
Next Article ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเข้าร่วมโครงการ
Print
954