คณาจารย์คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมฯ: อบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดทำแผนใน 📘🙏กิจกรรม : อบรมเชิงปฎิบัติการ
Nuchanard Chongcharoenrungruang

คณาจารย์คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมฯ: อบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดทำแผนใน 📘🙏กิจกรรม : อบรมเชิงปฎิบัติการ

คณาจารย์คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ดร.จุฑาทิป  จันทร์เอียดและคณะ ลงพื้นที่ จัดทำแผนใน 📘🙏กิจกรรม : อบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง❤️Focus Group ด้วย แอป Mentimeter📱📲

Previous Article โครงการพัฒนานิสิต ความเป็นผู้นำ และจิตสำนึกสาธารณะ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
Next Article โครงการวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การพัฒนาเมืองท่องเที่ยวชายแดนแม่สอด” และ “การพัฒนารายการนำเที่ยวเชิงสุขภาพสำหรับนักท่องเที่ยวในเทศบาลนครแม่สอด”
Print
850