โครงการพัฒนานิสิต ความเป็นผู้นำ และจิตสำนึกสาธารณะ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
sompart

โครงการพัฒนานิสิต ความเป็นผู้นำ และจิตสำนึกสาธารณะ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มีความประสงค์จะจัดโครงการพัฒนานิสิต ความเป็นผู้นำ และจิตสำนึกสาธารณะ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ณ อาคาร 01-34-901 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และวันที่ 3 – 4 มิถุนายน 2562 ณ เคียงทะเล รีสอร์ท หาดแม่รำพึง จังหวัดระยองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้นิสิตมีภาวะผู้นำ และสามารถทำงานร่วมกันผ่านกระบวนการคิดและการถ่ายทอดอย่างเป็นระบบ เพื่อปลูกฝังอัตลักษณ์ จริยธรรม และวินัยนิสิต และเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกนิสิตต่อการเป็นมหาวิทยาลัยสีขาว

Previous Article รายงานประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ปีการศึกษา 2561
Next Article คณาจารย์คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมฯ: อบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดทำแผนใน 📘🙏กิจกรรม : อบรมเชิงปฎิบัติการ
Print
1003