โครงการนำเสนอการปฏิบัติสหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ: สาขาท่องเที่ยว วันที่ 16 - 17 พฤษภาคม 2562  ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โครงการนำเสนอการปฏิบัติสหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ: สาขาท่องเที่ยว วันที่ 16 - 17 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สาขาท่องเที่ยว คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดำเนินการจัดโครงการนำเสนอการปฏิบัติสหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ: สาขาท่องเที่ยว วันที่ 16 - 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ (01-24-0205) ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตพัฒนาทักษะสื่อสารด้วยการนำเสนอผลงานการปฏิบัติสหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติสหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

Previous Article โครงการพี่บัณฑิตน้องนิสิต ECE สานสัมพันธ์รับใช้สังคม
Next Article นิสิตคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศร่วมกับอาสาสมัคร Trash Hero Bangkok ร่วมเก็บขยะและคัดแยกขยะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Print
918

Documents to download