นิสิตคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศร่วมกับอาสาสมัคร Trash Hero Bangkok  ร่วมเก็บขยะและคัดแยกขยะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นิสิตคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศร่วมกับอาสาสมัคร Trash Hero Bangkok ร่วมเก็บขยะและคัดแยกขยะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นิสิตคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศร่วมกับอาสาสมัคร Trash Hero Bangkok (นักศึกษา นักเรียน ประชาชน และอาสาสมัครชาวต่างชาติ) ร่วมเก็บขยะและคัดแยกขยะที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร บริเวณชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยและทางเดินเลียบคลองแสนแสบ ในวันที่ 18 พ.ค. 2562 โดยกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่นิสิตเป็นผู้รู้ ริเริ่ม สร้างสรรค์ รับผิดชอบต่อสังคมและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

Previous Article โครงการนำเสนอการปฏิบัติสหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ: สาขาท่องเที่ยว วันที่ 16 - 17 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Next Article รายงานประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตร วทบ.เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ปีการศึกษา 2561
Print
897