โครงการจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ ของมหาวิทยาลัย  หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔  "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ ๒/๒๕๖๑

โครงการจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ ของมหาวิทยาลัย  หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔  "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ ๒/๒๕๖๑

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชากร จารุศิริ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เข้าร่วมโครงการจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ ของมหาวิทยาลัย  หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔  "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ ๒/๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒  ณ  หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรม ประสานมิตร

Previous Article คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่เยวเชิงนิเวศ เข้าร่วมโครงการวัฒนธรรมกับศาสนา : วันวิสาขบูชา
Next Article โครงการพี่บัณฑิตน้องนิสิต ECE สานสัมพันธ์รับใช้สังคม
Print
695