คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่เยวเชิงนิเวศ  เข้าร่วมโครงการวัฒนธรรมกับศาสนา : วันวิสาขบูชา

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่เยวเชิงนิเวศ เข้าร่วมโครงการวัฒนธรรมกับศาสนา : วันวิสาขบูชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชากร จารุศิริ คณบดี พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่เยวเชิงนิเวศ 
เข้าร่วมโครงการวัฒนธรรมกับศาสนา : วันวิสาขบูชา ฟังธรรมเทศนา จากพระพยอม ทำบุญตักรบาตรข้าวสารอาหารแห้ง หรือเครื่องใช้สำหรับพระสงฆ์ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โถงชั้น ๑ และลานหน้าอาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Previous Article ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมงาน ปัจฉิมนิเทศ คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประจำปีการศึกษา 2561
Next Article โครงการจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ ของมหาวิทยาลัย  หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔  "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ ๒/๒๕๖๑
Print
816