ภาพบรรยากาศโครงการศึกษาดูงานการจัดการขยะครบวงจรและการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะ

ภาพบรรยากาศโครงการศึกษาดูงานการจัดการขยะครบวงจรและการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะ

ภาพบรรยากาศโครงการศึกษาดูงานการจัดการขยะครบวงจรและการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะ โดยคณาจารย์สาขาสิ่งแวดล้อมนำนิสิตชั้นปีที่ 2 หลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร เข้าศึกษาดูงานการคัดแยกขยะ เชื้อเพลิงขยะ โรงไฟฟ้าขยะ การผลิตหัวเชื้อ EM เพื่อดับกลิ่นขยะ การบำบัดน้ำชะขยะ (leachate) และการจัดการเถ้า หนัก/เบา 
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562  ณ บริษัท อิสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

Previous Article โครงการพี่บัณฑิตน้องนิสิต ECE สานสัมพันธ์รับใช้สังคม
Next Article ส่วนพัฒนาศักยภาพคณะวัฒนธรรมสิ่งเเวดล้อมฯเเละทีมสโมสรนิสิตคณะวัฒนธรรมสิ่งเเวดล้อมฯ เข้าร่วมเเละได้รับรางวัลงานวันเชิดชูเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2561
Print
1001

Documents to download