ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตร่วมกับสาขาท่องเที่ยว คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
Nuchanard Chongcharoenrungruang

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตร่วมกับสาขาท่องเที่ยว คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตร่วมกับสาขาท่องเที่ยว คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ได้นำนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ ผู้ลงทะเบียนรายวิชา นจท 332 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการพระราชดำริ โรงเรียนข้าวและชาวนา ในวันพุธที่ 17เมษายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้ ความเข้าใจที่แท้จริงเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ การจัดการเกษตร ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการเกษตร และแลกเปลี่ยน เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง

Previous Article คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ร่วมทรงน้ำพระเพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในวันสงกรานต์
Next Article โครงการพี่บัณฑิตน้องนิสิต ECE สานสัมพันธ์รับใช้สังคม
Print
706