คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ร่วมทรงน้ำพระเพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในวันสงกรานต์

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ร่วมทรงน้ำพระเพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในวันสงกรานต์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชากร จรุศิริ คณบดี พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ร่วมทรงน้ำพระเพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ชั้น ๙ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ดร. สาโรช บัวศรี

Previous Article โครงการแยกขยะ แลกขนม สร้างรอยยิ้ม
Next Article ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตร่วมกับสาขาท่องเที่ยว คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
Print
739