อาจารย์ ดร.พงษ์เทพ หาญพัฒนากิจได้รับคัดเลือกจากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

อาจารย์ ดร.พงษ์เทพ หาญพัฒนากิจได้รับคัดเลือกจากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

อาจารย์ ดร.พงษ์เทพ หาญพัฒนากิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสิ่งแวดล้อม คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับคัดเลือกจากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เป็นผู้รับทุนภายใต้โครงการ Junior Research Fellowship 2019 เพื่อปฏิบัติงานวิจัย ณ สถาบันวิจัย Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développemnet (CIRAD) เมือง Montpellier ประเทศฝรั่งเศส ในหัวข้อวิจัย “Dynamics of Fine Root towards Improve Understanding of Carbon Stock and Emission in Secondary Dry Dipterocarp Forest” และเมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562 สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยได้จัดงานเลี้ยงรับรอง (Reception) โดยท่านเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทยกล่าวตอนรับให้แก่ผู้ได้รับทุนทุกคน ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย

Previous Article ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววณิชชา แก้วสุวรรณ นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตร วท.ม.สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
Next Article โครงการแยกขยะ แลกขนม สร้างรอยยิ้ม
Print
824

Documents to download