กิจกรรมบริการวิชาการ

งานวันเด็ก ในแนวคิด “เด็กไทยรักษ์ไทย ก้าวทันนวัตกรรมอาเซียน”

งานวันเด็ก ในแนวคิด “เด็กไทยรักษ์ไทย ก้าวทันนวัตกรรมอาเซียน”

บรรยากาศการจัดงานงานวันเด็ก ในแนวคิด “เด็กไทยรักษ์ไทย ก้าวทันนวัตกรรมอาเซียน” ของคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ ตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยในการเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคมที่สามารถเข้าถึงในทุกช่วงวัย ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ณ อาคารกีฬา 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

Previous Article โครงการบริการวิชาการ อบรมยุวอาสาเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยว
Next Article วันที่ 24-26 มกราคม 2562 โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ศักยภาพชุมชนบนรากฐานทรัพยากรธรรมชาติ ระยะที่ 2
Print
929