แบบประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน นิสิตชั้นปีที่ 3

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ

 

 

แบบประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ITM232  INTERPRETATION OF ECOTOURISM Click here
ITM243  CULTURAL TOURISM MANAGEMENT  Click here
ITM251 
SPECIAL INTEREST TOURISM BUSINESS MANAGEMENT 
Click here
ITM322  Sustainable Community-based Tourism Management  Click here
ITM323 
TOURISM PLANNING AND DEVELOPMENT
Click here
ITM334  COASTAL AND MARINE TOURISM MANAGEMENT Click here
ITM354  SOUVENIR BUSINESS MANAGEMENT Click here
ITM364  FRENCH FOR AIRLINE BUSINESS  Click here
ITM374  CHINESE FOR AIRLINE BUSINESS  Click here
ITM384  JAPANESE FOR AIRLINE BUSINESS  Click here
ITM421  FUNDAMENTAL RESEARCH IN TOURISM  Click here
ITM446  RISK AND CRISIS MANAGEMENT IN TOURISM  Click here

*************เลือกทำเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียน*****************