เอกสารเผยแพร่และคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา

เกณฑ์การประเมิน EdPEx  2558-2561

เกณฑ์การประเมิน EdPEx 2558-2561

Previous Article the Baldrige Excellence Framework
Next Article รายงานประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตร วทบ.เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ปีการศึกษา 2561
Print
898 Rate this article:
No rating
Please login or register to post comments.

เว็บลิ้งงานประกันคุณภาพการศึกษา

งานประกันคุณภาพการศึกษาหน่วยงาน