วันที่ 9 - 10 พฤศจิกายน 2561
บรรยากาศในงาน #eceopenhouse2018 วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง ฯ (หอนาฬิกา) ชั้น 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
วันที่ 16 ก.ย.2561
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตและตัวเเทนนิสิตคณะวัฒนธรรมสิ่งเเวดล้อม เเละการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เข้าร่วม กิจกรรมอโศกมนตรี The clean road ครั้งที่ 2 จัดโดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒร่วมกับสำนักงานเขตวัฒนาและชุมชนในถนนอโศกมนตรีเพื่อเสริมสร้างจิตอาสาและสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม
วันที่ 14 กันยายน 2561
รองศาสตราจารย์ ดร.อรินทม์ งามนิยม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รักษาการแทนคณบดีคณะ์ัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ พร้อมด้วย ผู้บริหาร ผู้แทนคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต มอบดอกไม้แสดงความยินดี์ เนื่องในโอกาส ครบรอบ ๖๙ ปี คณะศึกษาศาสตร์และร่วมพิธีสักการะและวางพวงมาลาแด่ ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ อนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วันที่ 23 สิงหาคม 2561
คณะวัฒนธรรมสิ่งเเวดล้อมเเละการท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้จัดโครงการไหว้ครูรำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารหอประชุมใหญ่
มศว ประสานมิตร
 
วันที่ 15 สิงหาคม2561
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร นิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ ห้องศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วันที่ 11 สิงหาคม 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชากร จารุศิริ คณบดีคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร งานถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา ณ อาคารกีฬา 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์