หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ   หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562

ปรัชญา
บูรณาการความรู้พหุวิทยาการ ด้วยการจัดการการท่องเที่ยวที่รับผิดชอบต่อสังคมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังนี้
(1) มีความรู้ ความสามารถ และทักษะวิจัยเพื่อนามาประยุกต์ใช้กับการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
(2) สามารถบูรณาการองค์ความรู้พหุวิทยาการและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวที่รับผิดชอบต่อสังคมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(3) มีความรับผิดชอบต่อสังคมบนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพการท่องเที่ยว

ชื่อหลักสูตร
                      ภาษาไทย: หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
                  ภาษาอังกฤษ: Master of Arts Program in Integrated Tourism Management


ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
            ภาษาไทย ชื่อเต็ม: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ)
                           ชื่อย่อ: ศศ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ)
       ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม: Master of Arts (Integrated Tourism Management)
                           ชื่อย่อ: M.A. (Integrated Tourism Management)

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ปี แผน ก แบบ ก2 และแผน ข

 

รายวิชา
1. หมวดวิชาบังคับ กาหนดให้เรียน 18 หน่วยกิต ดังนี้
กทบ511 แนวคิดและทฤษฎีการจัดการการท่องเที่ยว 3(3-0-6)
ITM511 Concept and Theory of Tourism Management
กทบ512 การวางแผนพัฒนาสาหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3(2-2-5)
ITM512 Development Planning for Tourism Industry
กทบ513 ระเบียบวิธีวิจัยและการวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อการท่องเที่ยว 3(2-2-5)
ITM513 Research Methodology and Statistical Analysis for Tourism
กทบ514 กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว 3(3-0-6) ITM514 Tourism Marketing Promotion Strategy
กทบ515 การปฏิบัติการทางการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว 3(1-6-2)
ITM515 Pacticum in Tourism Innovation Management
กทบ516 สัมมนาประเด็นร่วมสมัยสาหรับการท่องเที่ยว 3(2-2-5)
ITM516 Seminar on Current Issues for Tourism


2. หมวดวิชาเลือก ผู้เรียนแผน กแบบ ก2 และผู้เรียนแผน ข ให้เลือกเรียน ดังนี้
ก. หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตแผน ก2 กาหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ข. หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตแผน ข กาหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
ทั้งนี้ ผู้เรียนทั้งสองแผนควรเลือกเรียนในรายวิชาที่สัมพันธ์กับการทาปริญญานิพนธ์หรือ สารนิพนธ์ และตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
กทบ521 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3(2-2-5)
ITM521 Information Technology Management for Tourism Industry
กทบ522 การจัดการโลจิสติกส์สาหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3(3-0-6)
ITM522 Logistics Management for Tourism Industry กทบ523 การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว 3(3-0-6)
ITM523 Cultural Heritage Management for Tourism
กทบ524 การท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์ในกระแสโลกาภิวัตน์ 3(2-2-5)
ITM524 Ethnics Tourism in Globalization
กทบ525 การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 3(3-0-6)
ITM525 Biodiversity Management for Ecotourism
กทบ526 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
ITM526 Environmental Friendly Tourism Business Management
กทบ621 กลยุทธ์การจัดการสาหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3(3-0-6)
ITM621 Management Strategic for Tourism Industry
กทบ622 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3(2-2-5)
ITM622 Social Entrepreneurship in Tourism Industry
กทบ623 การจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤตสาหรับอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
การท่องเที่ยว
ITM623 Risk and Crisis Management for Tourism Industry
กทบ624 นวัตกรรมการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์เพื่อชุมชน 3(2-2-5)
ITM624 Creative Tourism Innovation for Community


3. ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
3.1 ปริญญานิพนธ์ แผน ก แบบ ก2
ปพท691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท 12 หน่วยกิต
GRT691 Master’s Thesis
3.2 สารนิพนธ์ แผน ข
สพท681 สารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต
GRI681 Independent Study