✿✿✿รายนามคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่า✿✿✿

 

 

นายสิริวัฒน์ เล้าอรุณ 

ประธานชมรมศิษย์เก่า

 

นายนิธิวัชร์ บุญประเสริฐ
รองประธานชมรมศิษย์เก่า คนที่1 

 

นายศุภวุฒิ อ้นทนิกูล  
รองประธานชมรมศิษย์เก่า คนที่2 
นางสาวสามินี สุขสุเมฆ 
กรรมการ 
 นายกัญจน์อธิป ปฐมวัฒนกิจ
กรรมการ 
นางสาวจิรานุช วัฒนาเหมกร 
กรรมการ 
นางสาวกนกอร สมโภชน์
กรรมการ 
นายปาณัท ธนรัช
กรรมการ     
นายศรุต ชนะพงษ์
กรรมการ 
นางสาวณัฐนิช อ้นสาคร
กรรมการ
นางสาวณัฐณิชา ศรียี่สุ่น
กรรมการ
นางสาววรัญญา เผือกสวัสดิ์
กรรมการ
นางสาวพรรณวดี สอาดเอี่ยม
กรรมการ
นางสาวบัณฑิตา สังขะไชย
กรรมการ
นางสาวจิรัชฌา งามเลิศดนัย
กรรมการ
นางสาวอธิชา จันทร์จำรัส
กรรมการ
 
นางสาวพิมลวรรณ พันธ์วุ้น
กรรมการเเละเลขานุการ
 

โครงการพี่บัณฑิตน้องนิสิต ECE สานสัมพันธ์รับใช้สังคม

sompart 0 1048 Article rating: No rating

คณะวัฒนธรรมสิ่งเเวดล้อมเเละการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าคณะวัฒนธรรมสิ่งเเวดล้อมฯเเละนิสิตคณะวัฒนธรรมสิ่งเเวดล้อมฯร่วมจัดโครงการพี่บัณฑิตน้องนิสิต ECE สานสัมพันธ์รับใช้สังคม ในวันที่ 18 - 19 พ.ค 62  เพื่อเดินทางเข้ามอบทุนการศึกษาและร่วมทำกิจกรรม ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าหมาก หาดสามร้อยยอด และวัดพุน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

RSS
วัตถุประสงค์การก่อตั้งชมรมศิษย์เก่า
  • เพื่อเชื่อความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าเเละศิษย์ปัจจุบัน คณะ เเละมหาวิทยาลัย
  • เพื่อประสานบทบาทของศิษย์เก่าในการสร้างสรรค์กิจกรรมเชิงวิชาการ กิจกรรมเชิงวิชาชีพ เเละสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

ความหมายของตราสัญลักษณ์ ชมรมศิษย์เก่าคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

1.ต้นไม้ใหญ่

ต้นไม้ใหญ่ตรงกลางเปรียบเสมือนกับการเจริญเติบโตของคณะใหม่เมื่อ 5 ปีก่อน สู่การผลิดอกออกผลเป็นบัณฑิตคุณภาพสู่สายงานต่าง ๆ โดยฝีมือของเหล่าคณาจารย์ที่คอยส่งลูกศิษย์ให้ถึงเส้นชัย

2.ใบไม้เล็ก

ใบไม้เล็กสองคู่ด้านข้าง เปรียบได้เจ้าหน้าที่คณะและคณาจารย์ที่เริ่มต้นจากคนกลุ่มเล็ก ๆ ที่ช่วยกันสร้างรากฐานให้คณะ ก่อนจะเกิดเป็นต้นไม้ใหญ่และแข็งแรงในอีกหลายปีต่อมา

3.NO EGO JUST ECO

โควตประจำคณะที่หมายถึง การที่หลายครั้งที่ชีวิตคนเราถูกขับเคลื่อนด้วย EGO ในตัวเอง ดำเนินชีวิตไปด้วยความเป็นอัตตาสูง จนอาจหลงลืมสิ่งรอบข้างไป ดังนั้นจึงอยากเป็นโควตนี้เป็นแรงกระตุ้นอุดมการณ์ในการที่รักษาและปกป้องธรรมชาติที่สวยงามเอาไว้ เพื่อให้คนรอบข้างและคนรุ่นหลังได้มีโอกาสสัมผัส