คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับบุคลากรสายวิชาการ ที่หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับบุคลากรสายวิชาการ ที่หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับบุคลากรสายวิชาการ ที่หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ได้คัดเลือกผลงานวิจัยเรื่อง "นวัตกรรมพลังงานสะอาดจากชีวมวลและของเสีย" ของ รองศาสตราจารย์ ดร.วิชชากร จารุศิริ คณะวัฒนธรรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้อยู่ใน Technology Catalog ซึ่งแสดงผลงานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยจาก บพข. ผลผลิตสามารถนำไปเป็นต้นแบบ (prototype) และขยายผลในเชิงพาณิชย์สำหรับอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงและพลังงานชีวภาพ 

ขอแสดง​ความยินดี​กับ​อาจารย์วิชชากรด้วยค่ะ

Previous Article คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ฐิติมา อังกุรวัชรพันธุ์
Next Article ขอเชิญนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเสรี ZE01 เข้ากลุ่ม Line
Print
231