คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐพงษ์ บุญชุม มหาบัณฑิตจากสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการการจัดการทรัพยากร

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐพงษ์ บุญชุม มหาบัณฑิตจากสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการการจัดการทรัพยากร

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐพงษ์ บุญชุม มหาบัณฑิตจากสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการการจัดการทรัพยากร ซึ่งส่วนหนึ่งปริญญานิพนธ์ เรื่อง “การประเมินความเสี่ยงรับสัมผัสสารอันตรายจากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิคส์และวิธีจัดการ” (A study of exposure risk assessment of hazardous substances from waste electrical and electronic equipment and its management)  ของ นายณัฐพงษ์ บุญขุม  ได้รับทุนอุดหนุนผู้มีสมรรถนะสูงเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  และได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัย เรื่อง การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการรับสัมผัสโลหะหนักปนเปื้อนในดิน ของผู้ประกอบการร้านรับซื้อและคัดแยกซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในพื้นที่ตำบลแดงใหญ่ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์  ในวารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล Thailand Citation Index กลุ่มที่ 2   

https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JEM/issue/view/16807
 

Previous Article คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ขอแสดงความชื่นชม นางสาวนุชนารถ จงเจริญรุ่งเรือง
Next Article โครงการพี่บัณฑิตน้องนิสิตสานสัมพันธ์รับใช้สังคม ครั้งที่ 4
Print
442