วันที่ 4 สิงหาคม 2563  จัดอบรมการพัฒนาทำสื่อแบบ active learning ในการเรียนการสอนออนไลน์ ให้กับคณาจารย์สาขาสิ่งแวดล้อม
Nuchanard Chongcharoenrungruang

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 จัดอบรมการพัฒนาทำสื่อแบบ active learning ในการเรียนการสอนออนไลน์ ให้กับคณาจารย์สาขาสิ่งแวดล้อม

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 
จัดอบรมการพัฒนาทำสื่อแบบ active learning ในการเรียนการสอนออนไลน์ ให้กับคณาจารย์ ในหลักสูตร เทคโนโยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 
โดย ดร.นิพาดา ไตรรัตน์ ภาคเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

Previous Article ประกาศคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เรื่อง แนวปฎิบัติการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลในกรณีสถานการณ์ไม่ปกติจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19
Next Article โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตเพื่อการเป็นผู้ประกอบการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม
Print
554