เครื่องตรวจวัดฝุ่นละออง สำหรับการเรียนการสอน

เครื่องตรวจวัดฝุ่นละออง สำหรับการเรียนการสอน

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ดำเนินการตรวจรับเครื่องตรวจวัดฝุ่นละออง สำหรับการเรียนการสอนและการวิจัย เพื่อส่งเสริมคุณภาพอากาศในมหาวิทยาลัยและพื้นที่ใกล้เคียง

Previous Article ECE NEWS เดือน มกราคม - พฤษภาคม 2563
Next Article ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโฒ ร่วมกันแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
Print
603