คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสิทธิ์ เกียนวัฒนา

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสิทธิ์ เกียนวัฒนา

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสิทธิ์ เกียนวัฒนา ซึ่งได้รับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม อนุสาขา การจัดการการท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2560 

(มติสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คราวประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562)

Previous Article เปิดรับสมัคร...สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร มีทุน!!!
Next Article โครงการพัฒนาทักษะสื่อสารและการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
Print
1029