เปิดรับสมัคร...สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร มีทุน!!!

เปิดรับสมัคร...สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร มีทุน!!!

เปิดรับสมัครปริญญาโท-หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เปิดแล้ววันที่ 5 มีนาคม 2562- 15 เมษายน 2562 สนใจสมัครได้เลย หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

Facebook : คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

Web: http://admission.swu.ac.th

Previous Article " ชีวิตและการทำงานวิจัยในฝูงลิงวอกภูเขาและระบบนิเวศ ใน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว "
Next Article คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสิทธิ์ เกียนวัฒนา
Print
794