รายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561

 

ปรัชญา
การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ บนฐานทรัพยากร ต่อยอดภูมิปัญญา อย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1) มีความรู้ และทักษะในการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
2) สามารถบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ในสาขาวิชาด้านการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง
3) มีทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์ โดยประยุกต์ใช้ความรู้ เหตุผล และวิจารณญาณในการปฏิบัติงานการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
4) มีคุณธรรม จริยธรรม ภาวะผู้นา สามารถเป็นที่พึ่งพาของผู้อื่นได้ เคารพในสิทธิของตนเองและผู้อื่น


ชื่อหลักสูตร
             ภาษาไทย:      หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
         ภาษาอังกฤษ:      Bachelor of Arts Program in Integrated Tourism Management
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
 ภาษาไทย   ชื่อเต็ม:     ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ)
                  ชื่อย่อ:      ศศ.บ. (การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ)

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม:     Bachelor of Arts (Integrated Tourism Management)
                   ชื่อย่อ:     B.A. (Integrated Tourism Management)

อาชีพที่ประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
1 ผู้ประกอบการธุรกิจนาเที่ยว ผู้จัดนาเที่ยว มัคคุเทศก์
2 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
3 พนักงานบริการในธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสายการบิน และธุรกิจไมซ์ (MICE)