รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต          สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

ปรับปรุง พ.ศ. 2561

ปรัชญา
สร้างบัณฑิตที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ให้สามารถจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ

วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังนี้
                    1 มีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการเพื่อวิเคราะห์ แก้ไข และเสนอแนวทางป้องกันปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
                    2 มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
                    3 สามารถปฏิบัติงานและสื่อสารเรื่องสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรกับชุมชนได้เป็นอย่างดี


ชื่อหลักสูตร
                    ภาษาไทย:            หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
                ภาษาอังกฤษ:            Bachelor of Science Program in Environmental Technology and Resources


ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
          ภาษาไทย ชื่อเต็ม:            วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร)
                         ชื่อย่อ:             วท.บ. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร)
      ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม:            Bachelor of Science (Environmental Technology and Resources)
                         ชื่อย่อ:             B.Sc. (Environmental Technology and Resources)

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

                    นักวิชาการทางด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
                    ผู้ปฎิบัติงานด้านการวิเคราะห์ระบบงานด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
                    ผู้รับผิดชอบงานทางด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานอุตสาหกรรม

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ:

1. แนะนำให้นิสิตเลือกรายวิชาฝึกงานหรือรายวิชาสหกิจศึกษาสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรเพื่อเรียนรู้ในสถานที่ปฎิบัติงานจริง
2. กรณีนิสิตเลือกรายวิชา ทล471 ฝึกงาน แนะนำให้นิสิตเลือกวิชา ทล432 โครงงานวิจัย 1 และ ทล433 โครงงานวิจัย 2
3. กรณีนิสิตเลือกรายวิชา ทล472 สหกิจศึกษาสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร แนะนำให้นิสิตเลือกวิชา ทล434 โครงงานวิจัยสำหรับสหกิจศึกษาสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 1 และ ทล435 โครงงานวิจัยสำหรับสหกิจศึกษาสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 2
4. แนะนำให้นิสิตเลือกรายวิชาการควบคุมมลพิษอย่างน้อย 1 ด้าน (6 หน่วยกิต) ตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการควบคุมมลพิษ ปี พ.ศ. 2557
5. กรณีไม่เลือกกลุ่มวิชาการควบคุมมลพิษ แนะนำให้นิสิตเลือกรายวิชาที่มีความสัมพันธ์กัน