รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต    สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

 

ปรัชญา
พัฒนาองค์ความรู้ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม เพื่อถ่ายทอดและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ
1.3.1 มีจิตสำนึกตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร และตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรม
1.3.2 มีความรู้ความสามารถในการวิจัยสร้างองค์ความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
1.3.3 มีทักษะในการประเมิน วิเคราะห์ วางแผน บริหารจัดการ และแก้ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการจัดการที่เหมาะสม เพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตได้อย่างเป็นระบบ
1.3.4 สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนและสังคม เพื่อสนองตอบความต้องการของท้องถิ่น
หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน อย่างยั่งยืน

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:                                 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากร
ภาษาอังกฤษ:                             Master of Science Program in Environmental Technology and Resources Management


ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม:                       วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร)
ชื่อย่อ:                                       วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม:                   Master of Science (Environmental Technology and Resources Management)
ชื่อย่อ:                                       M.Sc. (Environmental Technology and Resources Management)


รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ปี แบบ ก 2

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
ผู้สมัครเข้าศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 โดยมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนดเพิ่มเติมคือ ผู้สมัครเข้าศึกษาต้อง  มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.25 ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

 

รายวิชา
หมวดวิชาบังคับ กำหนดให้เรียน 20 หน่วยกิต
วสท 511 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและนิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
วสท 512 การจัดการสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 3(2-2-5)
วสท 513 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการประยุกต์ 3(2-2-5)
วสท 514 ระเบียบวิธีวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 3(2-2-5)
วสท 515 สัมมนา 1 1(0-2-1)
วสท 516 สัมมนา 2 1(0-2-1)
วสท 517 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ สาหรับงานวิจัยด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการ จัดการทรัพยากร 3(2-2-5)
วสท 518  การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 3(2-2-5)


หมวดวิชาเลือก กำหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต (สามารถเลือกเรียนรายวิชาเป็นกลุ่มหรือเลือกเรียนข้ามกลุ่มได้)
กลุ่มเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
วสท 520 นิเวศวิทยาของระบบนิเวศ 3(2-2-5)
วสท 521 เทคโนโลยีการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมโดยชีววิธี 3(2-2-5)
วสท 522 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 3(2-2-5)
วสท 523 พลังงานยั่งยืน 3(3-0-6)
วสท 524 เคมีบรรยากาศและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 3(2-2-5)
วสท 525 เคมี ชีววิทยา และพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
วสท 526 เทคโนโลยีการบำบัดน้าเสีย 3(2-2-5)
วสท 527 สารรบกวนการทำงานของระบบต่อมไร้ท่อในสิ่งแวดล้อม 2(2-0-4)
วสท 528 ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพและการประยุกต์ 3(2-2-5)
วสท 529 อนุกรมวิธานประยุกต์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3(2-2-5)

กลุ่มการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
วสท 530 การผลิตและการบริโภคอาหารเพื่อความปลอดภัย 3(2-2-5)
วสท 531 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
วสท 532 การจัดการของเสียชุมชน 3(2-2-5)
วสท 533 การพัฒนาสังคมลดแก๊สเรือนกระจก 3(2-2-5)
วสท 534 ทรัพยากรพันธุกรรมและการจัดการ 3(2-2-5)
วสท 535 การสำรวจแบบบูรณาการในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชุมชน 3(2-2-5)
วสท 536 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อการจัดการการท่องเที่ยว 3(2-2-5)
วสท 537 การจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ 3(2-2-5)
วสท 538 การใช้ประโยชน์และการจัดการที่ดินแบบบูรณาการในพื้นที่ป่าไม้ 3(2-2-5)
วสท 539 หัวข้อพิเศษเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 2(0-4-2)

 กลุ่มสังคมสิ่งแวดล้อม
วสท 540 กฎหมายทางสิ่งแวดล้อม 2(2-0-4)
วสท 541 เกษตรกรรมยั่งยืน 3(2-2-5)
วสท 542 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 2(2-0-4)
วสท 543 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น 2(1-2-3)
วสท 544 ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 2(1-2-3)
วสท 545 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากร 2(1-2-3)
วสท 546 หัวข้อปัจจุบันด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 1(0-2-1)

ปริญญานิพนธ์
ปพท 691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท 12 หน่วยกิต

รวมเรียนไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต