กิจกรรมบริการวิชาการ

ให้ความรู้ โดยวิทยากรรับเชิญปฏิบัติการ ทำน้ำหมักจากขยะอินทรีย์ในครัวเรือน

ให้ความรู้ โดยวิทยากรรับเชิญปฏิบัติการ ทำน้ำหมักจากขยะอินทรีย์ในครัวเรือน

ดร.ณภัทร โพธ์วัน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัญจน์ ศิลป์ประสิทธิ์ ให้ความรู้  ในฐานะวิทยากรรับเชิญปฏิบัติการ ทำน้ำหมักจากขยะอินทรีย์ในครัวเรือน ในโครงการบริการวิชาการคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Previous Article วันที่ 24-26 มกราคม 2562 โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ศักยภาพชุมชนบนรากฐานทรัพยากรธรรมชาติ ระยะที่ 2
Print
805