ขอแสดงความยินดี กับ ดร.จุฑาธิปต์ จันทร์เอียด คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รางวัล อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยครั้งที่ 14 ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดี กับ ดร.จุฑาธิปต์ จันทร์เอียด คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รางวัล อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยครั้งที่ 14 ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดี กับ ดร.จุฑาธิปต์ จันทร์เอียด คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รางวัล อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยครั้งที่ 14 ประจำปี 2564 (Thailand Tourism Awards 2023) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ในระดับดีเด่น สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ (Learning & Doing) เน้นกิจกรรมคาร์บอนต่ำเพื่อความยั่งยืน (Low Carbon & Sustainability) ตรงกับพันธกิจของคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศด้านการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย Sustainable Tourism Goals : STGs  สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน (High Value and Sustainability)  ภายใต้แนวคิด บูรณาการเชิงพื้นที่ด้วยการวิจัย เรื่อง การยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยว และพัฒนาเส้นการท่องเที่ยวสีเขียวแบบคาร์บอนต่ำด้วย BCG Model ของตำบลบ้านปรก  จังหวัดสมุทรสงคราม และขับเคลื่อนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากชุมชนอย่างแท้จริง นำมาซึ่งผลสำเร็จของกระบวนการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน ยกระดับให้เป็นแหลงท่องเที่ยวต้นแบบการเรียนรู้ และลงมือทำ ตามนโยบายของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ว่า รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย เป็นรางวัลที่รับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว ด้วยมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม (Responsible Tourism) เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการยกระดับสินค้าให้มีคุณภาพ และบริการที่ดี เพื่อยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยว ที่ได้มาตรฐาน “การท่องเที่ยวสีขาว” ที่มีทั้งความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เป็นธรรม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าของสินค้าทางการท่องเที่ยวไทยสู่ระดับสากล โดย ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย หรือ Thailand Tourism Awards ครั้งที่ 14 แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ได้รับรางวัล ซึ่งจัดขึ้นในวันท่องเที่ยวโลก 27 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา

Previous Article คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.อัญชัญ ตัณฑเทศ ได้รับการรับรองสมรรถนะอาจารย์ผู้สอนระดับอุดมศึกษา
Print
258

Documents to download

  • 43148(.jpg, 195.86 KB) - 38 download(s)

  • 43155_0(.jpg, 224.18 KB) - 38 download(s)

  • 43156_0(.jpg, 174.59 KB) - 38 download(s)

  • 43157_0(.jpg, 248.86 KB) - 42 download(s)

  • 43158_0(.jpg, 185.94 KB) - 37 download(s)