สอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ เรื่อง การศึกษาการประเมินความเสี่ยงการรับสัมผัสสารอันตราย จากซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และวิธีการจัดการ

สอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ เรื่อง การศึกษาการประเมินความเสี่ยงการรับสัมผัสสารอันตราย จากซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และวิธีการจัดการ

สอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ เรื่อง การศึกษาการประเมินความเสี่ยงการรับสัมผัสสารอันตราย จากซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และวิธีการจัดการ โดยนายณัฐพงษ์  บุญชุม นิสิตปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรวันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564 เวลา 16.00 - 18.00 น.
สอบผ่านระบบออนไลน์โดยใช้ Zoom Meeting  ID: 914 4532 1545 Password: 216220
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก รองศาสตราจารย์ ดร. วิชชากร  จารุศิริ  อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม อาจารย์ ดร. ณภัทร  โพธิ์วัน ประธานกรรมการสอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรอนงค์  ผิวนิล กรรมการสอบ รองศาสตราจารย์ ดร. อรินทม์  งามนิยม

Previous Article Genome survey report (Arin)
Next Article คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ขอแสดงความชื่นชม นางสาวนุชนารถ จงเจริญรุ่งเรือง
Print
522

Documents to download

  • 111(.jpg, 356.42 KB) - 116 download(s)