คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสโมสรนิสิต เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การดำเนินการงานพัฒนาศักยภาพนิสิตและสโมสรนิสิตคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่บัดดี้เป็นต้นไป

Previous Article เกณฑ์การประเมิน EdPEx 2558-2561
Next Article 25-26 ก.พ. 2562 เข้าร่วมโครงการ การยกระดับคุณภาพหลักสูตร สู่เกณฑ์ AUNQA-ครั้งที่ ๒
Print
695