ECE ร่วมใจอาสาพัฒนาพาน้องยิ้ม
kun silprasit

ECE ร่วมใจอาสาพัฒนาพาน้องยิ้ม

วันที่ 11-13 มกราคม 2562 ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตร่วมกับสโมสรนิสิตคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ได้จัดโครงการ ECE ร่วมใจอาสาพัฒนาพาน้องยิ้ม ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนบ้านเนินดินแดง จังหวัดสระแก้ว

Previous Article การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย ครั้งที่ 9 : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น
Next Article ร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย
Print
583